Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα // GMO’s

images_no GMO

Γενετικά τροποποιημένα (Genetically Modified Organisms, GMOs) είναι η λέξη που αναφέρεται σε φυτά και ζώα με αλλαγμένο στο εργαστήριο γενετικό υλικό ώστε να ενσωματωθούν γονίδια από κάποιον άλλο οργανισμό.  Δηλαδή, οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας τη γενετική, αλλάζουν τα γονίδια ενός οργανισμού με σκοπό να του προσδώσουν βελτιωμένες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, διαφορετικό χρώμα ή γεύση.

Παραδοσιακά, οι αγρότες κρατούσαν τα καλύτερα ζώα τους και τα καλύτερα φυτά τους, δηλαδή τα πιο δυνατά ή αυτά με πιο έντονα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, για να αυξήσουν τα κοπάδια τους ή για τη σπορά της νέας σοδειάς. Με την εξέλιξη της επιστήμης, άρχισε η προσπάθεια να δημιουργηθούν στο εργαστήριο υβρίδια φυτών με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, και στα πλαίσια αυτά επιστρατεύτηκε η χρήση χημικών και ακτινοβολίας. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν υβρίδια ρυζιού με χαμηλότερες απαιτήσεις σε νερό και υβρίδια σιταριού που δίνουν πολύ μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις. Η γενετική τροποποίηση προχωρά παραπέρα και επεμβαίνει στο γενετικό υλικό εισάγοντας γονίδια που φέρουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Παραδείγματα γενετικά τροποποιημένων τροφών:

Το γνωστότερο παράδειγμα είναι το καλαμπόκι Roundup Ready,  μια ποικιλία καλαμποκιού που αναπτύχθηκε από την εταιρία Μονσάντο (Monsanto) και, με την προσθήκη ενός γονιδίου από βακτήριο, είναι ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο glyphosate. Ετσι, οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερο από το ζιζανιοκτόνο στις καλλιέργειες τους με καλαμπόκι. Το εντομοκτόνο παράγεται από την Μονσάντο.  Αλλα Roundup Ready είδη που ανέπτυξε η Μονσάντο είναι σόγια, μηδική, βαμβάκι, σόργο. Εκτός από αντοχή στο εντομοκτόνο η εταιρία έχει επίσης τροποποιήσει είδη όπως καλαμπόκι, σόγια, βαμβάκι για αντοχή σε προσβολές από έντομα.

Αλλες εταιρίες έχουν αναπτύξει γενετικά τροποποιημένα ζώα. Για παράδειγμα, ο σολωμός AquAdvantage, που αναπτύχθηκε από την εταιρία AquaBounty Technologies προέκυψε με γενετική τροποποίηση σολωμού του Ατλαντικού Ωκεανού με χρήση γονιδίων από άλλα ψάρια. Ετσι μπορεί να μεγαλώνει με διπλάσια ταχύτητα από τον αρχικό σολωμό του Ατλαντικού. Το τρόφιμο έλαβε έγκριση το 2015 από το USDA για πώληση στην Αμερική.

Η ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων αμφισβητείται. Ενώ οι κατασκευαστές των τροφίμων αυτών υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλή, το ίδιο και ορισμένοι κυβερνητικοί φορείς, ομάδες καταναλωτών διαφωνούν συνδέοντας τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα με αλλεργίες και άλλα πιθανά πολύ σοβαρότερα θέματα υγείας.

Ενώ η διαμάχη για τα οφέλη και τους κινδύνους των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων καλά κρατεί, στη συμβατική γεωργία η γενετική τροποποίηση επιτρέπεται, και μελέτες εκτιμούν ότι 70% τουλάχιστον των επεξεργασμένων τροφών που φθάνουν στο τραπέζι των καταναλωτών περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Ολα τα πιστοποιημένα βιολογικά τρόφιμα ΔΕΝ επιτρέπεται να περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Genetically Modified Organisms, (GMOs), is the term that refers to plants and animals with genes that have been altered in the lab in order to incorporate genes from another organism. Meaning that, scientists,  with the use of genetic engineering alter the genes of an organism such that this organism attains improved properties, for example longer store life, resistance to diseases, different and more attractive color or flavor.

Traditionally, farmers kept their best animals and their best plants, specifically the strongest ones or those with the most pronounced desirable characteristics, to increase their herds or for sowing the next year’s crop. With the advance in science, there was an effort to create plant hybrids in the lab, i.e. plants with the desirable characteristics, and in doing so use of chemicals and radiation was an aid. Today, one can find rice hybrids that need less water to grow and wheat hybrids that give very high harvest yields. Genetic modification goes a step further acting on the genetic material of the organisms introducing genes that carry the desirable characteristics.

Examples of genetic modified foods:

The commonest example is Roundup Ready corn,  a corn variety that was developed by Monsanto Company where by the insertion of a bacterial gene, corn is resistant to the herbicide glyphosate. Thus, farmers can use more of the herbicide in their corn crops. The herbicide is manufactured by Monsanto. Other Roundup Ready crops developed by Monsanto are alfalfa, soybeans, cotton, sorghum. The company has also genetically modified corn, soybeans, cotton to become insect resistant.

Other companies have developed genetically modified animals. For example, AquAdvantage salmon, developed by the Company AquaBounty Technologies, is the result of genetic modification of Atlantic Ocean salmon by the use of other fish genes.  As a result, the salmon can grow twice as fast compared to the original Atlantic Ocean salmon.  The product was approved by USDA in 2015 for sales in the USA.

Safety of genetic modified food is under debate. the manufacturers of these products and some goverment agencies are proponents, yet consumer groups disagree connecting genetic modifies food with allergies and some more serious health threats.

While the debate on the benefits versus the risks connected with genetic modified food continues, genetic modification is allowed in conventional farming, and studies estimate that at least 70% of the processed foods reaching the consumers’ tables contain genetically modified ingredients. All certified organic food IS NOT allowed to contain genetic modified ingredients.

by Jennifer Chait 15.5.2017

Το άρθρο αυτό αποτυπώνει την κατάσταση στην Αμερική και παρουσιάζεται εδώ για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες ενθαρρύνονται να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα. // This article reflects the situation in the USA; yet it is presented here for informative purposes. Interested readers are encouraged to seek additional information.

 

No comments

Comments are closed.


code by: the Smalls Team
Graphics by: Kimolia Graphics Studio
Photography by: Kimolia Graphics Studio